Masakatsu Agatsu go Kuroakasou
Geb: 15-12-2013
V: Multi Kamp.BIS Mara-Shima's Kei Mikata
M: Multi Kamp. Genwaku no Aiko go Kuroakasou

HD A
Patella O/O
ECVO VRIJ
Diversiteitsprofiel: Case NCD 74669

Eig: R. Heijnis